روایتی از جنایت چنگیز در دروازه ایران زمین

1- زنا کاری بی توجه به آن که متاهل است یا نه، باید به کیفر اعدام رسد.

2-هرکس مرتکب گناه لواط شود نیز باید به کیفر اعدام رسد.

3-هرکسی به عمد دروغ گوید، یا افسونگری کند، یا به جاسوسی رفتار دیگران پردازد، یا در منازعه میان دو دسته مداخله کند و به کمک یک دسته علیه دسته دیگری اقدامی به عمل آورد نیز باید به کیفر اعدام رسد.

4- هرکس در آب و یا خاکستر ادرار کند نیز به کیفر اعدام برسد

5-هرکس (بنا بر اعتبار) کالاهایی ستاند و ورشکست شود، اگر سه بار این به این کار دست یازد و ناکام ماند، باید به کیفر اعدام رسد.

6- هرکس به اسیری خوراک و جامه دهد و این کار را بی اجازه اسیر کننده به انجام رساند باید به کیفر اعدام برسد.

7- هرکس برده یا اسیری فراری را بیابد و او را به صاحب اسیر کننده اش بر گرداند باید به کیفر اعدام برسد.

8- چون بخواهند حیوانی را ذبح کنند باید پاهایش را ببندند، شکافی در شکمش باز کنند و قلبش را آنقدر بفشارند تا جان سپارد، آنگاه می توان از گوشت آن تناول کرد.

9-اگر درجنگ هنگامه، حمله یا عقب نشینی، بسته، کمان یا بار کسی فروافتد، فرد پشت سر او موظف است آن را بردارد و به صاحبش مسترد کند. در غیر این صورت به کیفر اعدام رسد.

10- او(چنگیز خان) تصمیم گرفت که بی هیچ اسستثنایی، به زادگان علی بک، ابوطالب، فقیران، قاریان قرآن، حقوق دانان، پزشکان، دانشمندان، زاهدان، موذنان، و مرده شویان هیچ  گونه مالیات و عوارض تعلق نگیرد.

شکلک های محدثه

منبع : تاریخ و جغرافیا |قانون های یاسای چنگیز
برچسب ها : کیفر ,اعدام ,برسد ,دسته ,کیفر اعدام ,اعدام برسد ,اسیر کننده